ŠKODA 1101 ( TUDOR ) – Podvozek

Řízení

Převod řízení od řídicího kola k řídicím tyčím je proveden dvouchodým šroubem, maticí vylitou cínovou komposicí a kulisou řízení. Tyto díly jsou uloženy ve skříni řízení. Šroub řízení je uložen v kuželových ložiskách a kulisa řízení v bronzových vložkách.

Vzhledem k tomu, že specifický tlak v závitech šroubů je nízký a tím opotřebení kluzkých ploch závitů co nejmenší, nevyžaduje tento typ řízení zvláštního vymezení vůle po opotřebení ( mrtvý chod ). Větší opotřebení může se po delší době provozu vyskytnout jen při stálém nadměrném namáhání řízení na špatných cestách. Pak se provede oprava nových vylitím matky na šroub řízení ( nebo se vymění šroub řízení s maticí za nový ) přímo a případnou výměnou ostatních opotřebených dílů. Předčasná oprava se předejde pečlivým udržováním správného stavu oleje.

.

.

tudor 36Přední náprava

Přední náprava má neodvisle odpérovaná kola. Výkyvná ramena brzděna při výkyvech hydraulickými tlumiči a přední poloeliptické příčné pero jsou zakotveny v ramenech otočných čepů.

Náboje předních kol jsou opatřeny kuželovými ložisky. Protože jejich trvanlivost je závislá na správné montáži, uvádíme postup montáže. Do náboje se vlisuji vnější kroužky kuželových ložisek. Potom se vloží druhá část většího ložiska do vnějšího kroužku. Dále se navlékne plstěné těsnění na rozpěrný kroužek. Rozpěrný kroužek s plstěným těsněním se vloží do ochranných misek ( těsnících kroužků čepu ) a takto smontované těsnění se vlisuje do náboje ( větší miska je u ložiska ). Takto sestavený náboj se vyplní kvalitním konsistentním tukem a nasune se na čep. Poté se nasune vnitřní kroužek předního ložiska a přiloží se podložka tak, aby svým osazením seděla na vnitřním kroužku kuželového ložiska. Matice čepu se dotáhne pevně a měděnou paličkou se náboj mírně oklepne, aby ložiska správně dosedla na své místo. Matice se povolí úplně a znovu jemně dotahuje tak, aby se náboj volně bez odporu otáčel ( s výjimkou odporu těsnícího kroužku ), ale aby neměl při tom žádnou vůli. Aby toto jemné ustavení ložisek mohlo být splněno, jsou otvory pro závlačku děleny tak, aby při každé 1/6 otáčky mohla být matice zajištěna.
tudor 35Rozebírání, nebo vyjímání přední nápravy z vozu nevyžaduje zvláštních pokynů. Pro montáž je ovšem velmi důležité dodržení správné „ geometrie ” přední nápravy, jejichž důležitost je od zavedení balonových pneumatik stále větší, zvláště při vyšších rychlostech moderního automobilu. Není-li přední náprava postavena tak, jak předpisuje konstrukce, vznikají v provozu velké potíže a nepříjemnosti, jako: nadměrné sjíždění předních pneumatik, zvýšená tělesa namáhá jezdce, rychle opotřebení valivých ložisek a celého řídícího mechanismu, rozkmitání celého předku vozu, tah vozu k jedné straně.

Kromě dostatečné známé sbíhavosti kol, která se měří na okraji ráfku kola ( měřidlo Ab Oca 5149 viz obrázek ) a je asi 3-4 mm, jsou pro správné postavení předních kol důležité také tyto úkoly:

  • Sklon kola 1º 30′ ( je úhel, který svírá kolmici na vozovku s osou kol ).
  • Sklon přední nápravy 3º 30′ ( je úhel mezi osou svislého čepu a kolmici na vozovku, měřený ve směru jízdy ).

Pro měření těchto hodnot jsou různé měřící způsoby a různé měřidla. Protože žádné z těchto měřidel nevyhovovalo pro složitý mechanismus a složitou manipulaci, zkonstruovaly vlastní, velmi jednoduchý přístroj, který je označen Ab Oma 1010 jehož popis a měření uvádí se takto:

Přístroj je odlit z lehkého kovu. V hořejší části je volně zavěšená struna, která má na svém dolním konci zahrocenou olovnici. Pod ní je měřící destička, příčně a podélně rozdělena na dílky, představující stupně. V náboji přístroje je ze strany umístěn šroub, s vroubkovanou hlavičkou, sloužící k vymezení stranové vůle mezi kuželovým klínkem a drážkou v otočném čepu kola. K přístroji se dodává matice, určená k dotažení přístroje na čep kola. Při měření přední nápravy je nutné postupovat takto:tudor 37

Vůz se postaví na rovné místo. Není-li takové místo v dílně, doporučuje se vložit do podlahy v místě měření U profil a vodorovně jej vyvážit, jelikož sklon kola a přední nápravy se měří od kolmice. Obě kola musí být stejně nahuštěna a mají být stejná to je stejně opotřebovaná; lépe řečeno, středy obou kol musí být ve stejné výšce. Doporučuje se kontrola rýsovacím koníkem.

Po sejmutí okrasného kola, uzávěrky náboje, závlačky a matice náboje, nasadí se přístroj na otočný čep. Šroubek se strany v náboji přístroje se dotáhnou, až kuželový kolík, vnikající do klínové drážky otočného čepu, vymezí stranovou vůli přístroje. Tímto vymezením vůle je zaručena kolmost přístroje, neboť drážka klínku je ve svislé ose otočného čepu.

Poté se ručně dotáhne matice, opatřená vroubkovavým kolečkem, které s přístroje se dadávají tak, aby dosedací plochy náboje i přístroje na sebe řádně dosedly. Samozřejmým požadavkem je, aby dosedací plochy byly úplně čisté.

Sklon kola musí se měřit při rovně postavených předních kolen a normálně zatíženém voze, kdežto na měření sklonu nápravy nemá zatížení vozu vliv. Lze tedy obě měření, je-li vůz zatížen, provést současně.

Jak se zmiňuji v předcházejícím odstavci je přístroj opatřen měřící destičkou, rozdělenou příčně a podélně ryskami na dílku, označující stupně. Po ustálení olovnice nad destičkou je možné odečíst úhly sklonů a to: na podélných ryskách se odečítají úhly sklonu kola a na příčných ryskách úhly sklonu přední nápravy. Naměřené hodnoty se pro kontrolu poznamenají na pneumatiku křídou. Po změření jedné strany vozu se změří za stejných podmínek i strana druhá.

 

tudor 38Hydraulické brzdy

Vůz je vybaven hydraulickým systémem brzd ( tehdejším naší tuzemským výrobkem ). Jako při každém technickém zařízení vyskytují se i při hydraulických brzdách závady v důsledku přirozeného opotřebení, nebo jiných vlivů. Tyto závady odstraňovat znamená přejímat odpovědnost za převedenou práci a tím i bezpečnost vozidla.

Funkci brzd, která je všeobecně známa, nepopisujeme, stejně tak, jako nepopisujeme postup při odvzdušňování brzd. Příslušná poučení k oběma bodům najdete v návodu k obsluze vozu.

Upozorňujeme jen na bezpodmínečnou nutnost svědomité a pečlivé montáže potrubí, kolových válců, hlavního válce i ostatního příslušenství. V dalším se omezíme pouze na popis některých vyskytujících se závad a na pokyny k jejich odstranění.

Je-li obložení brzd opotřebeného tolik, že seřizování již není možné, musí být nanýtováno nové obložení. Obložení má být vyměňováno vždy na obou předních, nebo obou zadních kolech, aby po obou stranách vozu byl stejný poměr pření a vůz netáhl na stranu. Obložení musí na čelist přiléhat přesně a nýty musí být hluboko zapuštěny. Konce obložení čelistí musí být sešikmeny, zvlášť na náběhové straně, kde se nejdříve rozevírají, aby se předešlo zasekávání, nebo blokování brzd.

tudor 39Při zpětné montáži brzdových čelistí nejlépe poslouží montážní pomůcka Ab Oca 1134, která umožňuje přesné ustředění čelisti. Vzdálenost brzdových čelistí od brzdového bubnu lze při použití této pomůcky přesně nastavit kalibrování plochy na vzdálenost 0,5 mm.

Je nutno si uvědomit, že po každém zásahu na brzdách, závisí na spolehlivosti vaší práce bezpečí a někdy i životy lidí, kteří vůz používají.

V dalším článku se omezíme na popis některých vyskytujících se závad a na pokyny jejich odstranění. Článek ZDE.

 

Hydraulické tlumiče

Hydraulické tlumiče jsou připevněny k podélníkům rámu. Na čepu tlumiče je namontován jednak palec, který se opírá o píst, jednak kývané rameno. Druhý konec ramene je čepem pevně spojen s ramenem otočného čepu. Při vykývnutí kola převádí se síla na píst tlumiče. Pod tlakem pístu uniká olej vrtaným průtokem nad píst. Průtok je opatřen ventilkem, na který tlačí shora zpružina, opírající se o zátku.
Tlak zpružiny na ventilek kryjící průtok oleje tlumiče není zevně stavitelný. Pro správné nastavení odporu opravených tlumičů používejte tovární pomůcku Ab Oma 1012.

Popis zkoušky a seřízení tlumiče.

Na desku se připevní tlumič příchytkami a utáhne se dvěma šrouby opatřenými ručním kolečkem. Páka přístroje, na jejímž konci je upevněno závaží, se zdvihem až do výše hořejšího maximálního zdvihu ramene tlumiče a pustí se náhle na toto rameno. Celý pracovní zdvih tlumiče má proběhnout asi za 35 vteřin. Je důležité, aby pár tlumičů montovaných na vůz kladl stejný odpor. Je-li některý z tlumičů měkčí či tvrdší, to je doba zdvihu je kratší či delší, seřídí se, ubráním nebo vložením podložek zpruhy ventilu.

Doba zdvihu, od nárazu páky se závažím na rameno tlumiče, do dosednutí páky na plnící zátku, kontroluje se stopkami.

tudor 46 tudor 45 tudor 44

 

 

Centrální mazání

Podstatným zlepšením obsluhy vozu je centrální mazání, jimž je vůz vybaven. Při eventuální demontáži, opravě neb výměně dílu, na který je zapojeno vedení centrálního mazání, nezapomeňte potrubí odvzdušnit.

Odvzdušnění se provádí takto: Po naplnění nádobky olejem se vyjme síto, drátem se stlačí dolů kuličkový zpětný ventil pumpy a podrží se. Tlačítko se rychle zmáčkne a nechá volně vystoupit vzhůru. To se opakuje tak dlouho, až přestanou vystupovat bublinky. Potom se zase vloží síto. Nedostává-li některé místo olej, je nutno sledovat potrubí až k rozdělovači a tam odpojit šroubem. Pumpa se sešlápne a zjistí se, zda z rozdělovače se zkoušená větev napájí. Jestliže ano, vyčistí se ( tlakem ) trubička, opět se přišroubuje, a tlačítko pumpy se tolikrát zmáčkne, až se na konci trubičky, také od mazaného místa odšroubované, objeví olej.

Kdyby se po opětovném připojení trubičky a několikrát sešlápnout tlačítko olejové pumpy olej v ložisku neobjevil, je třeba mazané místo rozebrat a vyčistit. Když nefunguje rozdělovač, propláchne se, prohlédnou se pečlivě ventilky, případně seřídí a znovu se dobře utěsní vzduchové komůrky.

tudor 47 tudor 48

 

 

Rám

Připojuji náčrtek rámu vozu se základními rozměry, které jsou nepostradatelné při vyrovnávání rámů, poškozených nárazem.

tudor 49

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*