Škoda 1101 ( Tudor ) – Převodovka a převody

Spojkatudor 25

 

Spojka je suchá, jednodisková s osinkovým obložením. Vypínací tlakové ložisko je mazáno centrálně. Je-li třeba spojku vyjmout z vozu za účelem větších oprav, odebere se podlaha nad rychlostní skříňí, uvolní a vyjme se osm šroubů spojujících příruby motorové a převodové skříně, čtyři šrouby kloubu kardanové hřídele, šroubení trubičky centrálního mazání, pružná hřídel tachometru, dva šrouby pružného uložení rychlostní skříně a čípek vidlice táhla spojovacího pedálu. Vsune se zvedák pod motor ( pod setrvačníkem ), motor se lehce nadzvedne a vyjme se převodová skříň. Po té se uvolní šrouby připevňující víko spojky a vyjmou se ostatní součásti spojky.

Při zpětném montáží se doporučuje tento postup:

Na pomocný středící trn s drážkami a přírubou ( Ab Oca 1100 ) nasadí se úplná lamela spojky a vloží se do setrvačníku. Obložení lamely musí být všude stejně silné, tedy dosedací plochy rovnoběžně, aby seřízení páček na stejnou bylo možné. Přiložení se přítlačný talíř, předem úplně smontovaný s víkem a vypínacími páčkami spojky a přitáhne se stejnoměrně šrouby. Nastaví se prozatím vypínací páčky spojky, na vzdálenost již je určena ryskou na trnu ( platí pro nové obložení síly tří mm ). Toto vzdálenost obnáší 46 milimetrů od osazení, kterým je trn doložen na plechové víčko ložiska setrvačníku. Páčky musí stejně doléhat na kotouč pomocného trnu. Vyjme se pomocný trn, přiloží převodová skříň a přitáhne pevně všemi šrouby. Definitivní nastavení páček na vzdálenosti  4 mm od tlakového ložiska ( při novém obložení ) se nyní provede otvorem ve skříni spojky tím, že se tímto otvorem levou rukou zasune plechová měrka 4 mm silná mezi tlakové ložisko a konce vypínací páčky, načež se pravou rukou nastaví regulační matka páčky a definitivně se zajistí přitažením protimátky. Druhá a třetí páčka se rovněž nastavit na tutéž vzdálenost definitivně zajistí tímtéž způsobem po pootočení setrvačníkem.

Pro kontrolu správného nastavení páček v kterékoliv poloze lamely spojky je nutno vypnout spojku a pootočit lamelu o 180 stupňů a přesvědčit se, zda-li se vůle páček nezměnila. Zůstává-li vůle nezměněná, je zaručeno, že i dosedací plochý obložení jsou přesně rovnoběžné, což je pro správné zabírání spojky nezbytné.

 

tudor 26Převodová skříň

Převodová skříň má 4 rychlosti vpřed a jednu zpět. Kola stálého záběrů a třetí rychlosti, u novějších sérií i druhé rychlostí, mají šikmé bezhlučné ozubení. Při sestavování převodové skříně se doporučuje dodržet tento postup:

Do skříně se vloží kolo zpětného chodu naklepané set set set důlčíkem proti otvorů pojistného šroubu. Zašroubuje se pojistný šroub a zajistí maticí. Vloží se uplná předlohohá ozubená kola, třecí kroužky, podle potřeby i vyrovnávací podložky, natře se tukem uložení válečku na čepu předlohových kol, přilepí se jehlové válečky a opatrně se vloží čep do předlohových kol. Čep se doklepne na místo s ohledem na zajišťovací důlek, aby mohl být čep předlohy pojištěn pojistným šroubem. Změří se axiální vůle předlohových kol ve skříní ( 0,1 mm ), a je-li správná, zajistí se čep trvale.

Na drážkový hřídel se nasune bronzové pouzdro, ozubené kolo třetí rychlosti, do dírky vyvrtané v hřídeli vsune se pružinka a pojistný čípek. Navlékne se kalená drážkovaná pojistná podložka přes stisknutý pojistný čípek, podložkou se pootočí, aby pojistný čípek zaskočil do drážky pojistné podložky. Navlékne se synchron, kola I. a II. rychlosti, vyplní se uložení jehlových válečků tukem, válečky se přilepí a drážkový hřídel s navlečenými díly se vsune do skříně. Hnací hřídel ozubeným kolem a kuličkovým ložiskem se nakletne do skříně. Po přiložení těsnícího papíru namontuje se víčko hnací hřídele.

tudor 28Převodová skřín se postaví kolmo ( na přírubu ), naklepne se kuličkové ložisko, hnací kolečko tachometru, přiloží se zadní víčko skříně s náhonem tachometru a víčko se dotáhne. Na drážkový hřídel se nasune příruba kardanového kloubukloubu, podložka a matice se řádně dotáhne. Po dotažení je nutné zajistit, má-li synchron stranovou vůli asi 2 mm. Nebyla-li tato míra dosažená, je nutný znovu vše sundat, až po kuličkové ložisko a za kuličkovým ložiskem u osazení drážkového hřídele se přidají, nebo uberou vyrovnávací podložky podle potřeby, až se docílí potřebné vůle synchronu. Po dosažení potřebné vůle se matice pevně dotáhne a zajistí závlačkou.

Při montáži zasouvacích vidlic je třeba navléknout na čet řadící vidlice třetí a čtvrté rychlosti drátěné pojistky omezující posuv, neboť pří překročení pojistkami vymezené vymezeného posuvu se přesune objímka přes pojistné kuličky závěru synchronní spojky se zpružinkami. Kuličky i zpružinky se vysypou do převodové skříně a způsobí vážnou poruchu ozubených kol.

Prostřikujete-li mazací dírku čepu předlohových kol při čištění součástí skříně, nezapomeňte znovu zavřít mazací dírku na čele čepu zapuštěným šroubkem, který před dotažením potřete těsnící barvou, aby závitem neprosakoval olej.

Pro možnost nastavení správného záběru kol ve směru podélném, mají hřídelky přesouvacích vidliček závit se zajišťovací maticí.

 

tudor 27Výrobní maze

Axiální vůle předlohy ve skříni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mm
Radiální vůle předlohy v jehlovém uložení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 až 0,04 mm
Radiální vůle kola zpětné rychlosti na čepu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,016 až 0,045 mm

Vůle mezi zuby kol převodové skříně

Kola stálého záběru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 až 0,15 mm
Posuvné kolo I. a II. rychlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 až 0,22 mm
Kolo zpětného chodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 až 0,22 mm

Plnění a kontrola oleje převodové skříně ( pravý obrázek ).

 

Kardanový hřídel

Kardanový hřídel je po obou koncích opatřen mechanickými klouby Whitaker. Objeví-li se vibrace hřídele, prohlédne se opotřebení jehlových ložisek kloubu, drážek nástavce na náboje. Nezmizí-li vibrace po výměně opotřebených dílů, je nutno poslat kardanový hřídel do továrny, která má možnost hřídel statistický a dinamicky vyvážit. Při zpětne montáží je nutný nasunout drážkový náboj na původní drážky, aby nebyly porušený vyvážení hřídele.

tudor 29Zadní náprava

Skříň zadní nápravy je z lité oceli. Kuželovité soukolí má ozubeny Gleano. Na skříni zadní nápravy jsou upevněny rozvydlené výkyvné polonápravy.

Před demontáž zadní nápravy z podvozku odpojí se hydraulická ruční brzda.

Před demontáží polonápravy ( s poloosou ) vyrazí se jeden pérový čet, dva čepy vidlice a uvolní se větší spona protiprašné manžety.

Na stažení náboje zadního kola je možný použít stahovák číslo Ab Ocab1109. K vytažení čepu polonápravy slouží pomůcka Ab Oca 1102. Čep je nutný předem povyrazit, aby bylo možné pod hlavou čepu vložit uvedenou pomůcku a čep vytáhnout. Vyjmutí dalších dílů podle povahy prováděné opravy nevyžaduje zvláštních pokynů.

tudor 30Zpětná montáž kuželového pastorků

Na hřídel kuželového pastorku se nalisuje úplné kuželové ložisko, navlékne se rozpěrná vložka a pouzdro s přírubou. Před natažením druhého kuželového ložiska přiloží se zkusmo asi tři až čtyři vyrovnávací podložky různé síly ( celkem asi 0,7 mm ). Přiloží se víčko s těsněním, drážkovaná příruba kloubu, podložka a celek se dotáhne maticí. Jde-li kuželovým pastorkem otáčet volně a má-li vůli, stáhne se po uvolnění matice znovu příruba, víčko, vnitřní kroužek ložiska a odebere se vyrovnávací podložka podle odhadu. Jde-li pastorek těžcetěžce, přidá se několik podložek. Po správném nastavení vůle kuželových ložisek, musí se pastorek otáčet úplně volně ( otáčení brzdí jen těsnící kroužek ), ale bez jakékoli vůle. Po docílení tohoto nastavení vyjme se jednou podložka 0,05 až 0,1 mm silná, aby ložisko mělo výrobcem potřebné předpětí, matice se dostane a zajistí.

Po dotažení matice zkusíte znovu zda-li se pastorek hladce otáčí. Otáčí-li se trhavě, jsou ložiska přepnuta nebo oběžné dráhy ložisek nejsou čisté.

Kuželová kola Gleason jsou vždy spárovaná a spolu zaběhaná, protože vyžadují zvlášť přesné nastavení záběrů zubů. Záběr je při výrobě pečlivě kontrolován a na speciálním stroji jsou zjišťovány vzdálenosti os obou kol. Naměřené hodnoty jsou na talířovém kole napsaný el. jehlou třemi čísly ve formě zlomku, z níchž hořejší číslo udává vzdálenost osy talířového kola k čemu kuželového pastorku a dolejší dvě udávají nejmenší a největší vůli v zubech.

Označení vypadá asi takto

69,65 / 0,20
69,65 / 0,25

tudor 31Obě kuželová kola jsou mimo to označena číslem páru. Aby byly předepsané hodnoty při montáži přesně dodržený, je nutný použít montážní měřidlo Ac Ema 2352.

Toto měřidlo je válcové těleso, jehož průměr je shodný s průměrem vnějšího kroužku válečkového ložiska uložení talířového kola. Uprostřed kolmo na osu tohoto válce je zapuštěn dotykový čep se zpružinkou. Zdvih dotykového čepu je přenášen páčkou na indikátor, se kterého se přímo odečítají hodnoty vzdálenosti čela kuželového pastorku. S měřidlem se dodává současně stavěcí měrka Ac Ema 2477, kterou se kontroluje základní postavení indikátoru.

 Před vložením do skříně je třeba měřidlo k měření připravit. Přiložením stavěcí měrky na na dotykový čep stlačí se čep na poloměr 70,00 mm. Poté se indikátor měřidla nastaví tak, aby ručička půldesetinového ukazatele stála na čísle 1 a setinová ručička indikátoru v poloze 0.Přesvědčete se několikrát o správném dosednutí dotykového čepu jeho odlehčením a opětným spuštěním na styčnou plošku stavěcí měrky. Ručičky indikátoru musí se přesně vrátit do výše uvedených poloh. Nyní se zatlačí dotykový čep do měřidla až zaskočí západka, která zajistí dotykový čep v zamáčknuté poloze, aby bylo možné celé měřidlo nasunout do skříně. Po zasunutí měřidla se uvolní páčkou západka, dotykový čep vyskočí a dosedne na broušenou plošku čela kuželového pastorku. Nyní opakujte kontrolu správného dosednutí dotykového čepu.

V předešlém odstavci je uveden příklad označení kuželového soukolí hodnotami proměření číslem 69,65/0,20 ; 69,65/0,25. Pro tento případ bude ukazovat setinová ručička indikátoru – 35 dílků to je -35 setin. Základní poloměr 70,00 mm – 35 setin je 69,65 to je předepsaná vzdálenost osy talířového kola od broušené čelní plošky kuželového pastorku. V případě, že nenaměříte tuto vzdálenost, je nutný přestavit kuželový pastorek ubíráním nebo přidáním vyrovnávacích podložek. Podložky jsou ocelové a vyrábí se v tloušťkách 0,1 ; 0,2 a 0,5.

Příruba pouzdra kuželového pastorku má dvě závitem opatřené díry, do kterých se zatáhnou šrouby, jimž se snadno pouzdro povytáhne a přidají nebo uberou se podložky. Poté se odtlačovací šrouby vyjmou, pouzdro se zamáčkne na své místo a měřením se opakuje. Po nastavení na předepsanou vzdálenost se pevně dotáhnou a pojistí šrouby pouzdra kuželového pastorku. Jak při nasouvání kuželového pastorku zamontovaného i s ložisky ve vložce, tak při jeho demontáži dbejte, aby rázy nešly přes ložiska. Následkem rázů se na povrchu válečků nebo kuliček plošky, které zaviňují hlučnost nápravy.

 Nyní se přikročí k nastavení talířového kola. Talířové kolo předem slícované s úplným diferenciálem se znovu rozpojí. Do pravé díry pro kuželové ložisko skříně zadní nápravy se vlisuje vnější kroužek ložiska, přiloží se asi dva vyrovnávací podložky a zamontuje prozatímně víčko. Na pravou část diferenciálu se nalisuje vnitřní kroužek ložiska a vloží se do skříně. Přiloží se levá část diferenciálu skříně, talířového kola, a ve stejných místech, ve kterém bylo talířové kolo se skříní diferenciálu předem slisované, se pevně sešroubuje a šrouby se zajistí.

Nalisuje se vnitřní kroužek druhého kuželového ložiska na skříň diferenciálu, do skříně zadní nápravy pak vnější kroužek, přiloží se rovněž zkusmo několik vyrovnávacích podložek a prozatímně se stáhne víčko.

Prozatím ponecháme větší vůli v zubech tím, že založíme méně podložek na stranu  talířového kola. Potom se nastaví přesné napružení ložisek skříně diferenciálu. Postupuje se stejným způsobem jako u pastorku, ale vyjme se vyrovnávací podložka o síle 0,1 mm.

tudor 32Po přesném nastavení ložisek nastavíme vůli v zubech kol tím způsobem, že ubíráme podložky na protilehlé straně talířového kola a přenášíme je na stranu talířového kola tak dlouho, až je vůle v zubech správná ( obyčejně 0,20 až 0,25 ). Tím, že podložky překládáme, nemění se nijak vůle v ložiskách předem již nastavená. Nezapomeňte při montáži kuželových ložisek i víček vždy vložený díl oklepnout měděnou paličkou, aby usedl správně na své místo. O dosažení správném vůle v zubech se přesvědčíte buď indikátorem, nebo vložením olověného plechu, který pootočením soukolí se protlačí mezi zuby. Tloušťka protlačeného olověného plechu představuje přesnou vůli mezi zuby. Tloušťku změříte mikrometrem.

Samozřejmým požadavkem správného a bezhlučného chodu soukolí zadní nápravy je bezvadnost kuželových ložisek. Kuželové talířové kolo nesmí házet.

Další montáž nevyžaduje zvláštních pokynů, až na montáž čepů do silentbloků zadního péra, kde je nutno nosné pero před vlisováním čepů zvednout do polohy, v jaké se nalézá při normálním zatížení vozu. Montují-li se totiž čepy při odlehčeném nosném peru, jsou silentbloky již při normálním zatížení nadměrně namáhány a při výkyvech kola se navulkanisovaná guma ve vložce s největší pravděpodobnost utrhne a tím se v základě poruší funkce silentbloků. Plnění a kontrola oleje zadní nápravy.

tudor 33

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*